درباره انجمن

 

انجمن متخصصین زنان و زایمان بابل

 

رئیس                                       خانم دکترطاهره نظری

نائب رئیس و دبیر اجرائی          خانم دکتر مهتاب زینال زاده

دبیر علمی                               خانم دکتر شهناز برات

اعضاءاصلی                              خانمها دکتر صدیقه اسماعیل زاده، دکتر زهرا سیف الله پور  

                                               و دکتر معصومه نیک زاد

خزانه دار                                  آقای دکترپرویز خوشبخت

 

گروههایی که برای کمیته ها انتخاب شدند:

    1-  کمیته آموزش      خانمها (دکتریزدانی،دکتر زینال زاده دکتر اسماعیل زاده،دکتر سیف  الله پور،

                                             دکتر نیکزاد،)

    2 - کمیته نظارت       خانمها(دکترزینال زاده،دکتر برات، دکترامیری ، دکتراصنافی)

    3- کمیته رفاهی       آقای دکتر خوشبخت

 

         فهرست  پزشکان عضو انجمن متخصصین زنان و زایمان بابل

ردیف

 

 نام و

نام خانوادگی

 شماره

نظام پزشکی

 رشته     تخصصی

شماره مطب

آدرس

1

اتقانی،مائده

 

زنان وزایمان

2192732

 

2

اسماعیل پور،مهسا

66338

زنان وزایمان

2255057

خ سرگرد قاسمی-س پ کشوری

3

اسماعیل زاده صدیقه

28278

زنان وزایمان

2251400

خ سرگرد قاسمی

4

اصنافی،نساء

30051

زنان وزایمان

3291364

خ مدرس س نارنج

5

امیری،مانیا

55370

زنان وزایمان

 

 

6

بابائی،علی

7665

زنان وزایمان

2228005

م ولایت ،جنب زورخانه

7

برات،شهناز

37896

زنان وزایمان

 

بیمارستان یحیی نژاد

8

بصیرت،زهرا

31456

زنان وزایمان

2229710

خ مدرس س ایلیا

9

بوذری،زینت السادات

31408

زنان وزایمان

2228444

خ مدرس،س بقراط

10

پوررضا،رضوانه

57561

زنان وزایمان

2199841

خ مدرس،روبروی شهرداری

11

جوادیان،مریم

40131

زنان وزایمان

 

بیمارستان یحیی نژاد

12

حسن زاده، زهرا

62678

زنان وزایمان

2266691

خ قاسمی-س پ مهر

13

حمید زاده، مهدی

5076

زنان وزایمان

3231044

جنب بیمارستان بابل کلینیک

14

خوشبخت، پرویز

9297

زنان وزایمان

3223991

روبروی بیمارستان بابل کلینیک

15

زرین خانه،پروانه

43765

زنان وزایمان

2256252

میدان کشوریخ

16

زینال زاده، مهتاب

30688

زنان وزایمان

2254040

مدرس،س جهانیان

17

سیف اله پور،سیده زهرا

87583

زنان وزایمان

2288855

کشوری، س پ باران

18

طیاری، بهناز

44744

زنان وزایمان

2226585

خ مدرس ج س یاس

19

قنبر پور ، آزیتا

74510

زنان وزایمان

 

بیمارستان روحانی

20

لطفی ، میترا

44750

زنان وزایمان

2257555

خ سرگرد قاسمی

21

محمدیان امیری،مهدیس

93411

زنان وزایمان

 

 

22

مدانلو، شهرزاد

61648

زنان وزایمان

 

خ قاسمی،س آرش

23

مسعودی ، زهرا

125980

زنان وزایمان

 

بیمارستان روحانی

24

مصطفوی ، سارا

36480

زنان وزایمان

2257577

خ قاسمی س شفا

25

نظری،طاهره

20791

زنان وزایمان

2288985

خ طبرسی،سرداران2

26

نقی زاده ، نوشین

41473

زنان وزایمان

2257755

خ قاسمی،س پاسارگاد

27

نوری ، شکوفه

89258

زنان وزایمان

 

خ مدرس،س پ بابل

28

نیکزاد ، معصومه

80039

زنان وزایمان

2260010

خ قاسمی،مجتمع پزشکی پرتو

29

یزدانی ، شهلا

52447

زنان وزایمان

2205680

روبروی یحیی نژاد،س کیان

30

کیانفر، پریسا

37016

زنان وزایمان

2291384

خ مدرس،س ایلیا

 

  

 

سايت سازمان نظام پزشکی بابل

 
 

© CopyRight 2014   BABOLMC.ORG